Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.
 2. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.
 3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
 4. Onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar de 15de dag na factuurdatum.
 5. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 10de dag na de aangetekende verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
 6. Bij niet-tijdige betaling zal er voor het versturen vanaf de tweede betalingsherinnering een administratieve kost worden verrekend van 7,50 Euro.
 7. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, na ingebrekestelling, een intrest op van 12% per jaar.
 8. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 10 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.
 9. Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, d.i. elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.
 10. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument.
 11. Het maken van een backup van de de gevens gegevens op mediadragers van de klant (pc, laptop, externe harde schijf, nas, USB stick enz.) is de verantwoordelijkheid van de klant. Unicom is op geen enkele manier aansprakelijk voor verlies van data. Niet door defecten aan media dragers, niet door het uitvoeren van werkzaamheden aan deze gegevens dragers. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de klant om een reserve kopie van de data te hebben, alvorens de apparatuur aan Unicom wordt aangeboden ter reparatie.
©2024 Unicom bv